Jason’s Corporation-verkkokaupan tietosuojaseloste.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä:

Jason’s Corporation Oy
Y-tunnus: 3278165-7
Puhelin: 041 747 6345
Sähköposti: yllapito@jasonscorporation.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava
Jason Nurmikanta
Sähköposti: yllapito@jasonscorporation.com

Henkilörekisterin nimi:

asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Tarkoitus:
-Asiakassuhteen ylläpito sekä tilauksien käsittely ja toimitus

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tiedot kerätään asiakkaan itse tilauslomakkeella antamien tietojen pohjalta.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite sekä asiakkaan halutessa lisäksi:
asiakastilin käyttäjätunnus sekä salasana.

Henkilötietojen luovuttaminen:

Tietoja luovutetaan ainoastaan tilauksen käsittelyn ja toimituksen kannalta tarpeellisissa tilanteissa.
Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Postille sekä tilauksen maksutavasta riippuen mahdollisesti Paypal, Payson tai jousto.fi -palveluihin.

Jason’s Corporation ei käsittele tai vastaanota missään tilanteessa asiakkaan maksukortti- tai verkkopankkitietoja taikka
henkilötunnusta.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin:

Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission
antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tietoja siirretään Paypalin hallinnoimalle palvelimelle, mikäli asiakas valitsee maksutavaksi Paypalin.

Henkilötietojen suojaus:

Kaikki tiedot sijaitsevat Suomessa Zoner Oy:n ylläpitämillä palvelimilla. Tiedot ovat
suojattu useilla palomuureilla sekä tietoturvaohjelmilla. Tiedostoja ja palvelimia valvotaan
haittakoodin varalta päivittäin. Tietoja pääsee käsittelemään ainoastaan Jason’s Corporation-verkkokaupan
työntekijät. Tietojen hallintaan kirjauduttaessa tarvitaan käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi myös
erillinen autentikointi (kaksivaiheinen tunnistus).

Kaikki yhteydet unclecycos.com -domainilla ovat suojattu vahvalla SSL-sertifikaatilla. Myös
välttämättömien tietojen siirto tilauksiin liittyen siirtyvät suojatussa yhteydessä aiemmin luetelluille palveluntarjoajille.

Tietojen säilytysaika:

Kaksi kalenterivuotta viimeisimmästä tilaushetkestä laskien.

Profilointi:

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Muita rekisteröidyn oikeuksia

Mikäli rekisteröity on luonut tilauksen yhteydessä itselle asiakastilin, voi hän tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot itse kirjautumalla omille sivuillensa kohdassa ”oma tili / kirjaudu”.

Yhteydenotot:

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse
osoitteeseen tietosuoja@jasonscorporation.com

Kuopiossa 11.5.2022